Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie


Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu

Představenstvo společnosti DPOV, a.s., IČ 277 86 331, se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147 (dále jen „Společnost“),

 

uveřejňuje v souladu s ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 13. září 2016 o přeměně všech akcií (tj. 20 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16.500.000,- Kč každá) emitovaných Společností na zaknihované cenné papíry.

 

O přijetí rozhodnutí byl sepsán notářem, JUDr. Marií Malou, notářský zápis č. N 555/2016, NZ 442/2016.

 

Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti odevzdal všechny listinné akcie Společnosti, a to v sídle Společnosti do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně v Obchodním věstníku.

 

Vlastník cenného papíru sdělí při odevzdání listinných akcií Společnosti číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován.

 

Bude-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií, nebo nesdělí-li Společnosti číslo majetkového účtu, bude Společností dále postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

V Přerově dne 22. 9. 2016

 

Představenstvo společnosti

DPOV, a.s.